اعضای هیات علمی

صالح رازینی

صالح رازینی

صالح رازینی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ساناز یونسی بهبود بهر هوری کامیون در شرایط ترافیک مسیر حرکت در پروژ ههای ساخت بر مبنای یادگیری تقویتی و مد لسازی عام لمحو ر کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/19
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدارهای الکتریکی 1 2113107 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00)
توزیع انرژی الکتریکی 2113205 3 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00)
ماشینهای الکتریکی 1 2113026 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00)
مباحث ویژه 1 2113177 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00)
مدارهای الکتریکی 1 2113107 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00)
آشنایی با مهندسی برق 2113106 1 02 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (08:30 - 10:30)
آشنایی با مهندسی برق 2113106 1 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (08:30 - 10:30)
ماشین های الکتریکی 1 2113114 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30)
مدارهای الکتریکی 1 2113107 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00)
نمایش 21 - 29 از 29 نتیجه
از 2