اعضای هیات علمی

رضوان باقرزاده

رضوان باقرزاده

رضوان باقرزاده   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بازشناسی مفهوم کرامت انسانی با نگاه ویژه به نسل چهارم حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1400/03/22
حقوق کار کودکان نزد دادگاه اروپایی حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/19
حقوق فرهنگی پناهندگان در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1400/04/19
اسرا حسن زاده پرتو حقوق بین الملل بر وضعیت کولبران کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/25
علی حسین یوسف جنایات جنگی داعش در سوریه از نظر حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1399/03/11
نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 59 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق فضای مجازی 1215237 1 02 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00)
حقوق فضای مجازی 1215237 1 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00)
حقوق مخاصمات مسلحانه 1215249 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/10 (14:00 - 16:00)
داوری بین المللی 1215083 1 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/03 (08:00 - 10:00)
داوری بین المللی 1215083 1 02 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/03 (08:00 - 10:00)
روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی 1215258 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00)
متون حقوقی(4)حقوق بین الملل 1215221 1 02 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00)
متون حقوقی(4)حقوق بین الملل 1215221 1 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00)
حقوق بین الملل اقتصادی 1215254 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/29 (08:30 - 10:30)
حقوق بین الملل عمومی3 1215215 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/23 (08:30 - 10:30)
حقوق بین الملل عمومی3 1215215 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/23 (08:30 - 10:30)
حقوق دریاها 1215243 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/25 (10:30 - 12:30)
سمینار 1215247 1 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
متون حقوقی(3) حقوق عمومی 1215220 1 02 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00)
متون حقوقی(3) حقوق عمومی 1215220 1 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00)
حقوق بین الملل عمومی 2 1215002 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00)
حقوق جزای بین الملل 1215251 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00)
حقوق فضای مجازی 1215237 1 02 هفته های زوج یک شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00)
حقوق فضای مجازی 1215237 1 01 هفته های فرد یک شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00)
حقوق مخاصمات مسلحانه 1215249 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/29 (10:00 - 12:00)
نمایش 21 - 40 از 59 نتیجه
از 3