اعضای هیات علمی

« بازگشت

کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی

نام درس کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی
کد درس 2117059
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز