اعضای هیات علمی

« بازگشت

اقتصاد و بازاریابی کشاورزی

نام درس اقتصاد و بازاریابی کشاورزی
کد درس 2221245
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز