اعضای هیات علمی

محمد راسخ مهند

محمد راسخ مهند

محمد راسخ مهند   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی رابطه بین هوش هیجانی، استقلال، خودتنظیمی، تمایل به برقراری ارتباط و مهارت خواندن و درک مطلب فارسی آموزان غیر فارسی زبان: مدل معادلۀ ساختاری کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/30
الهام ایزدی سازه های پس از فعل در فارسی دکتری 1399/12/10
الهام ایزدی وابسته سازی در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1395/06/14
راحله ایزدی فر بررسی نظام انطباق در گروه زبان تاتی دکتری 1394/09/28
محمدرضا اسدی رابطه رسایی و تکیه در زبان های فارسی، انگلیسیف ترکی آذری و عبری کارشناسی ارشد 1389/07/10
محسن اسلامی فارسانی ساختار ناگذرا در بختیاری کارشناسی ارشد 1390/07/06
عطیه امینی زبان آمره ای کارشناسی ارشد 1399/11/29
حمید بوستانی زاد بررسی راهکارهای چندمعنایی در افعال ساده ی پرکاربرد زبان فارسی براساس دیدگاه شناختی کارشناسی ارشد 1391/07/05
مریم پویان خواه بررسی نقشهای اصلی و حاشیه ای پیشوند تصریفی «می-» در فارسی کارشناسی ارشد 1399/07/29
لیلا تابش فر بررسی تکوین ساخت های امری در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1392/09/18
طاهره ثمری توالی صفات در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1394/11/26
فرزاد جعفری ساخت استمراری در ترکی کارشناسی ارشد 1400/01/17
یوسف حسن بگلو تحلیل عبارت های اشاری زمانی و مکانی ذر زبان ترکی آذربایجانی کارشناسی ارشد 1394/06/28
میترا حسینقلیان بررسی مقولات واژگانی زبان فارسی با رویکرد سرنمون رده شناختی دکتری 1399/12/19
سمیه حنان روابط قیدی در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1396/11/14
طاهره خدابنده لو بررسی مقولة چند معنایی در صفت های پر بسامد فارسی با رویکرد شناختی کارشناسی ارشد 1393/06/18
بهزاد رسولی بررسی فرآیند اسم گردانی در زبان فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
رضا رنجبر کارایی گروه های اسمی در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1395/11/17
نفیسه رنجبر ضرابی بررسی رابطه زمان و مکان در دستور فارسی کارشناسی ارشد 1391/07/11
افخم زنک ساز بررسی مطابقه در زبان ترکی آذربایجان کارشناسی ارشد 1392/11/28
الهام سیاه کمری ذهنی شدگی کلمات ربط علی در فارسی نو کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
حسین سبزیانی استخراج خودکار رده بندی مفاهیم از متون بدون ساختار با استفاده از روش های هوشمند پردازش متن کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/11
مژگان شجاعی بررسی مقولات تصریفی فعل در آشوری نو کارشناسی ارشد 1391/07/11
مریم شیخ محمدی رده شناسی واژگانی؛ بررسی رویداد تغییر وضعیت در زبان فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/10
الهام شفیع زاده بررسی دستگاه صرف در گویش فیلی (کردی ایلامی) کارشناسی ارشد 1389/11/24
سیمین شمیم بررسی و تحول نقش حرف نشانه «را» در دو متن مربوط به قرن های چهار و پنج هجری کارشناسی ارشد 1399/12/24
رضا شهبازی کاربردهای مختلف پیشوند فعلی ب در فارسی کارشناسی ارشد 1399/08/12
داود شهیدی رابطه زبان و جنسیت در بلاگ های فارسی کارشناسی ارشد 1389/03/06
سیده ساره صادقی شناسایی خودکار احساس با استفاده از روشهای یادگیری ماشین دکتری 1399/12/26
راضیه طبقیان بررسی نقشهای مختلف فعل معین توانستن و فراوانی آن کارشناسی ارشد 1399/06/26
ایران عبدی مطابقه و حالت نمایی در گویش زین آبادی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
اعظم عبدالملکی بررسی پیکره بنیاد روابط معنایی در اسامی مرکب فارسی کارشناسی ارشد 1392/03/21
علی عبدالملکی بررسی رده شناختی ساخت فعل از رهگذر وام گیری در زبان های فارسی، کردی و ترکی کارشناسی ارشد 1391/03/10
مجید علایی تاثیر وزن دستوری بر ترتیب سازه ها در زبان فارسی دکتری دانلود 1396/10/17
علی اصغر قادری ساخت موضوعی ارجح در زبان فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/14
پریسا کیانی توالی گروه های حرف اضافه ای در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1394/11/03
پریان گنجی پسایندسازی در ترکی اسدآباد کارشناسی ارشد 1399/12/12
نسیم محتشمی راد افزایشی ها در فارسی نو کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/13
فاطمه محمدی بیان مالکیت در گیلکی و مازندرانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
مسعود محمدی راد بررسی سلسله مراتب نشانداری در زبان های ایرانی نو شمال غربی کارشناسی ارشد 1392/07/08
کیوان محمدی زاد تبیین خروج بند موصولی در زبان کردی سورانی از دیدگاه نقش گرایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/14
سیده سارینا میراحمدی بررسی پیکره بنیاد فرآیندهای واژه سازی در گویش گیلکی رشت کارشناسی ارشد 1392/12/19
پروین میرزایی بررسی مطابقه در گویش جافی کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/27
ابوطالب مسکرزاده تحلیل وصیت نامه های شهدای استان همدان با موضوع عفاف و حجاب (بر اساس نظریه دستور نظام مند نقشی هلیدی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/15
ساسان ملکی تغییرپذیری دراصطلاحات نام اندامی زبان فارسی دکتری دانلود 1398/02/18
اسما نامداری ساخت به جای قاعده:بررسی اصطلاح بودگی در برخی از ساخت های زبان فارسی کارشناسی ارشد 1394/07/14
حامد نقاشیان یزدی بررسی سیر تحول اشتقاق در زبان فارسی نو 1389/11/24
زانیار نقشبندی بررسی مقوله ی وجهیت در هورامی، رویکردی رده شناختی دکتری دانلود 1394/11/17
نام درس
 
نمایش 21 - 38 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رده شناسی زبان 1225038 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30)
نظریه های نحوی 1225074 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30)
تجزیه و تحلیل گفتمان و کاربرد شناسی زبان فارسی 1225103 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
زبان شناسی شناختی 1225068 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00)
ساخت زبان فارسی 1225067 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
شیوه استدلال نحوی 1225070 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00)
مکاتب زبان شناسی 1225062 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00)
اصول دستورزبان 1225005 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30)
رده شناسی زبان 1225038 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00)
زبان شناسی شناختی 1225080 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00)
ساخت زبان فارسی 1225067 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
نحو زبان فارسی 1225096 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30)
تحلیل گفتمان و کاربردشناسی زبان 1225061 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00)
رده شناسی زبان 1225077 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00)
زبان شناسی شناختی 1225068 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00)
شیوه استدلال نحوی 1225070 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00)
مکاتب زبان شناسی 1225062 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00)
نظریه های معنی شناسی 1225076 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00)
نمایش 21 - 38 از 38 نتیجه
از 2