اعضای هیات علمی

رضوان باقرزاده

رضوان باقرزاده

رضوان باقرزاده   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 61 - 75 از 75 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق بین الملل اقتصادی 1215254 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
حقوق بین الملل عمومی3 1215215 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
حقوق بین الملل عمومی3 1215215 2 02 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
حقوق دریاها 1215243 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار 1215247 1 01 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
متون حقوقی(3) حقوق عمومی 1215220 1 02 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
متون حقوقی(3) حقوق عمومی 1215220 1 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
حقوق بین الملل عمومی 2 1215002 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
حقوق فضای مجازی 1215237 1 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
حقوق فضای مجازی 1215237 1 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی 1215258 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
متون حقوقی 2 زبان خارجی تخصصی 1215040 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
متون حقوقی(4)حقوق بین الملل 1215221 1 02 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
متون حقوقی(4)حقوق بین الملل 1215221 1 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نظام بین الملل حقوق بشر 1215250 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 61 - 75 از 75 نتیجه
از 4