اعضای هیات علمی

« بازگشت

مبانی آمار و کاربرد آن در علوم دامی

نام درس مبانی آمار و کاربرد آن در علوم دامی
کد درس 2221259
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز