اعضای هیات علمی

« بازگشت

اصول صنایع شیمیایی

نام درس اصول صنایع شیمیایی
کد درس 1911050
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز