اعضای هیات علمی

علی دلجو

علی دلجو

علی دلجو   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فهیمه ایمان زاده بررسی اثرات ضد قارچی عصاره گیاه شیپوری وحشی بر Botrytis cinereaعامل بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی در شرایط گلخانه کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/26
معصومه امینی انتقال قطعه پروپپتید مهار کنندهآنزیم کاسکوتین به گیاه یونجه وارزیابی مقاومت بهگیاه انگل سس گونه Cuscuta campestris در گیاهان تراریخت دکتری دانلود 1395/07/10
مهدی بیدابادی انتقال ژن بتا – گلوکورونیداز (gus) به فندق (Corylus avellana L.) با استفاده از اگروباکتریوم تومفشینس کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
بهناز جهانی بدخشان اثر بنزیل آدنین و امولسیون روغن سویا بر عمر انباری انگور رقم بیدانه سفید کارشناسی ارشد 1394/11/26
زهرا چهاردولی اشاقی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و پیش تیمارهای دمایی برکالوس زایی و رویان زایی گامتی گیاهگاوزبان اروپایی از طریق کشت بساک کارشناسی ارشد 1393/11/27
مسلم حامی ده سروی مقایسه میزان بیان ژن های کلیدی مسیر دوره نوری در ژنوتیپ های مقاوم وحساس به بولتینگ در چغندرقند کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
فاطمه سادات حسینی تعیین سن بحرانی بهارش در دو رقم پیاز بومی ایران کارشناسی ارشد 1394/10/30
محمودرضا رنجبری بررسی ویژگیهای ضد باکتریایی وآنتی اکسیدانی عصارههای مختلف اندامهای دو گیاه گاوزبان ایتالیایی و قیچ لوبیایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/07
محمودرضا رنجبری بررسی ویژگی های ضد باکتریائی وآنتی اکسیدانی عصاره های مختلف اندام های دو گیاه گاوزبان ایتالیائی و قیچ لوبیائی کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/07
سحر ساکی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم های خاکشیر شیرین جمع آوری شده از استان های یزد و همدان با استفاده از نشانگرهای ISSR کارشناسی ارشد 1348/10/11
نسیمه صادقی بهینه سازی جنین زایی و باززایی از کشت هاپلوئیدی بساک گیاه آهار (Zinnia elegans) کارشناسی ارشد 1398/09/04
رضوان صفاری پور بررسی چندشکلی اگزون 4 ژن ESRI و اگزون 2 ژون GDF9 با روش PCR-SSCP و ارتباط آنها با توانایی تولیدمثلی در گوسفندان مهربان و لری کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
سمیه عظیمی تولید آنزیم آلفاآمیلاز با استفاده از سویه بومی AZ2،Bacillus licheniformis جداسازی شده از چشمه آبگرم قینرجه (استان اردبیل) تحت شرایط تخمیر در بستر جامد کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/08
نام درس
 
نمایش 21 - 33 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مهندسی ژنتیک پیشرفته 2225097 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (08:00 - 10:00)
به نژادی گیاهی مولکولی 2225089 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00)
تکامل مولکولی 2225095 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00)
ژنتیک 2211010 3 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/25 (14:00 - 16:00)
ژنتیک 2211010 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/25 (14:00 - 16:00)
اصلاح گیاهان زراعی 2225027 3 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/19 (10:30 - 12:30)
اصلاح گیاهان زراعی 2225027 3 02 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/19 (10:30 - 12:30)
ژنتیک 2211010 3 03 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30)
ژنتیک 2211010 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30)
ژنتیک مولکولی 2225082 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00)
طرح های آزمایشی در علوم کشاورزی 1 2219213 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
کشت سلول و بافت گیاهی 2225083 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30)
مهندسی ژنتیک پیشرفته 2225097 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30)
نمایش 21 - 33 از 33 نتیجه
از 2