اعضای هیات علمی

ژنتیک بیماری زایی بیمارگرهای گیاهی

نام درس ژنتیک بیماری زایی بیمارگرهای گیاهی
کد درس 2220233
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز