اعضای هیات علمی

زمین شناسی اقتصادی (عملی)

نام درس زمین شناسی اقتصادی (عملی)
کد درس 2015210
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز