اعضای هیات علمی

« بازگشت

زمین ساخت صفحه ای و متالوژنی ایران

نام درس زمین ساخت صفحه ای و متالوژنی ایران
کد درس 2015503
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز