اعضای هیات علمی

« بازگشت

اصول اکتشافات زمین فیزیکی (عملی)

نام درس اصول اکتشافات زمین فیزیکی (عملی)
کد درس 2015511
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز