اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش های آماری پیشرفته

نام درس روش های آماری پیشرفته
کد درس 2223203
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز