اعضای هیات علمی

« بازگشت

برآورد شاخص های جمعیتی(جمعیت شناسی)

نام درس برآورد شاخص های جمعیتی(جمعیت شناسی)
کد درس 1312215
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز