اعضای هیات علمی

« بازگشت

نرم افزار های جمعیتی(جمعیت شناسی)

نام درس نرم افزار های جمعیتی(جمعیت شناسی)
کد درس 1312225
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز