اعضای هیات علمی

« بازگشت

برنامه¬ریزی جمعیت و نیروی انسانی

نام درس برنامه¬ریزی جمعیت و نیروی انسانی
کد درس 1312266
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز