اعضای هیات علمی

« بازگشت

توسعه بازار فناوری کشاورزی

نام درس توسعه بازار فناوری کشاورزی
کد درس 2214279
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز