اعضای هیات علمی

افشین افضلی

change-logo

افشین افضلی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219136 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آمار استباطی 1219292 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آمار استباطی 1219292 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
سنجش و اندازه گیری 1219294 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
سنجش و اندازه گیری 1219294 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کاربرد روش های آماری در برنامه درسی 1219367 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 21 - 26 از 26 نتیجه
از 2