اعضای هیات علمی

آمار استباطی

نام درس آمار استباطی
کد درس 1219292
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز