اعضای هیات علمی

« بازگشت

کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی)

نام درس کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی)
کد درس 1219136
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز