اعضای هیات علمی

« بازگشت

آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی)

نام درس آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی)
کد درس 1219205
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز