اعضای هیات علمی

« بازگشت

کاربرد روش های آماری در برنامه درسی

نام درس کاربرد روش های آماری در برنامه درسی
کد درس 1219367
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز