اعضای هیات علمی

« بازگشت

جامعه شناسی سازمانها

نام درس جامعه شناسی سازمانها
کد درس 1312069
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز