اعضای هیات علمی

« بازگشت

سمینار جامعه شناسی شهری(بررسی مسایل اجتماعی بازسازی مناطق جنگی)

نام درس سمینار جامعه شناسی شهری(بررسی مسایل اجتماعی بازسازی مناطق جنگی)
کد درس 1312242
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز