اعضای هیات علمی

هادی رضایی راد

هادی رضایی راد

هادی رضایی راد   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 41 - 52 از 52 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد شهری 1114023 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (09:00 - 11:00)
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 1114024 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (09:00 - 11:00)
کارگاه شهرسازی 1 1114031 5 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 18:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:30) 1398/04/06 (16:00 - 18:00)
کارگاه شهرسازی 1 1114031 5 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:30) 1398/04/06 (16:00 - 18:00)
مدل های کمی در شهرسازی 1114029 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00)
بیان معماری 1114017 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1397/10/17 (09:00 - 11:00)
بیان معماری 1114017 3 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) 1397/10/17 (09:00 - 11:00)
تاریخ شهرهای ایرانی-اسلامی 1114044 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/24 (14:00 - 16:00)
کاربرد رایانه در شهرسازی 1114048 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/27 (14:00 - 16:00)
مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون شهری 1114034 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00)
مبانی شهرشناسی 1114016 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/18 (09:00 - 11:00)
مبانی و روش های برنامه ریزی شهری 1114026 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) 1397/10/18 (14:00 - 16:00)
نمایش 41 - 52 از 52 نتیجه
از 3