اعضای هیات علمی

سعید خدابخش

سعید خدابخش

سعید خدابخش   (EN Page)

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مینا افشارنیا بررسی عوامل زمین شناسی موثر در شوری منابع آب حوضه آبریز خررود (جنوب دشت قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
مینا امیری رسوب شناسی و هیدروژئومورفولوژی رودخانه های حاجی عرب، خررود و ابهررود (استان قزوین) با تاکید بر ارتباط آن در تغذیه کمی و کیفی آبخوان های مرتبط کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
رضا بابازاده مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی ماسه سنگهای سازند قرمز بالایی در جنوب غرب قزوین با تاکید بر استفاده از ماسه سنگها به عنوان سنگهای ساختمانی دکتری دانلود 1393/07/23
فاطمه بارونی نجف اباد ارزیابی زیست محیطی رودخانه شاوور(شوش، شمال غرب استان خوزستان) با تاکید بر فلزات سنگین کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/06
پریا بهزادتبار مطالعه عوامل زمین شناسی مهندسی موثر بر روی وقوع زمین لغزش ها در منطقه زمان آباد، جنوب همدان کارشناسی ارشد 1392/04/17
سیدمحمود حسینی بررسی میکروفاسیس، محیط رسوبی و دیاژنز رسوبات الیگو-میوسن در جنوب شهر صحنه کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/27
سیده زهرا حسینی عسگرابادی محیط رسوبی و مکانیسم تشکیل ریتمیت های سازند پابده در دامنه جنوب غربی کبیرکوه دکتری دانلود 1397/11/10
اعظم داودی رسوب شناسی نهشته های کواترنری دشت قزوین دکتری دانلود 1395/08/24
سیاوش رحیمی بررسی رسوبات کوهرفتی و مخروط افکنه در ناحیه آوج-رزن (استان های قزوین و همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/16
لیلا ساکی تاثیر لیتولوژی سنگ منشا بر مدل رسوبی ، بافت و ترکیب کانی شناسی رسوبات مخروط افکنه : برش هایی از استان های قزوین و همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
مریم شیراوند مطالعه شاخص های ژئو مورفیک و رخساره های رسوبی رودخانه بادآور (زیر حوضه سیمره، شمال غرب لرستان) کارشناسی ارشد 1391/07/08
مریم شیراوند مطالعه شاخص های ژئوموفیک و رخساره های رسوبی رودخانه بادآور (زیرحوضه سیمره، شمال غرب لرستان) کارشناسی ارشد 1392/07/08
مجید صفاریان همدانی تحلیل رودخانه های آوج چای وکرفس (استان های قزوین وهمدان) براساس رخساره های رسوبی،عناصر ساختاری و فرسایش کناری کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
مجید طولابی ارزیابی پتانسیل هیدروکربوری، میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند امیران در جنوب غرب لرستان کارشناسی ارشد 1393/04/30
شیوا عبدالملکی بررسی بار رسوبی، رخساره های رسوبی و عناصر ساختاری رودخانه قره چای در استانهای همدان و مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
رضوان عمرانی رسوب شناسی حوضه آبریز رودخانه دینور (استان کرمانشاه) با تکیه بر نوع رودخانه، پایداری کانال و رخساره های دارای پلاسر کارشناسی ارشد 1392/07/03
سیدابراهیم میرحسین زاده کشتلی 1-مطالعه رسوب شناسی و 2- پی جویی عناصر سنگین در رسوبات رودخانه چشمه علی، شمال غرب دامغان کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/19
حمید منصوری بررسی محیط رسوبی، ژئوشیمی آلی و دیاژنز سازند پابده در شهرستان گیلان غرب کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
علی مهدی نسب سماکوش چگونگی تشکیل و رخساره های رادار دون های ساحلی در منطقه میرود شهرستان بابلسر (جنوب دریای خزر) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زمین شناسی دریایی 2015222 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
متون علمی زمین شناسی 2015022 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تحلیل حوضه ها 2015459 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
رسوب شناسی رودخانه ای 2015578 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
رسوب شناسی صحرایی 2015398 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
رسوب شناسی(نظری) 2015184 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
زمین شناسی دریایی 2015395 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
زمین شناسی زغال سنگ 2015224 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
متون علمی زمین شناسی 2015022 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 21 - 29 از 29 نتیجه
از 2