اعضای هیات علمی

ابراهیم امینی سرشت

ابراهیم امینی سرشت

ابراهیم امینی سرشت   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار و احتمال مقدماتی 2019129 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روشهای ناپارامتری 2019087 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روشهای ناپارامتری 2019087 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 41 - 43 از 43 نتیجه
از 3