اعضای هیات علمی

« بازگشت

آمار و احتمال مقدماتی

نام درس آمار و احتمال مقدماتی
کد درس 2019129
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز