اعضای هیات علمی

مهدی اجلی

مهدی اجلی

مهدی اجلی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طرح ریزی ، تعمیرات و نگهداری 2515073 3 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها 2513092 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (18:30 - 20:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مبانی و اصول مدیریت 1315230 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
نمایش 21 - 23 از 23 نتیجه
از 2