اعضای هیات علمی

« بازگشت

اندازه گیری حرکات انسان(یادگیری و کنترل حرکتی)

نام درس اندازه گیری حرکات انسان(یادگیری و کنترل حرکتی)
کد درس 1510347
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز