اعضای هیات علمی

حسام پارسا

change-logo

حسام پارسا   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

همایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تاثیرترکیبی دوگیاه سنتی خرفه - اسفرزه با ورزش بر حساسیت انسولینی رتهای نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین کارشناسی ارشد 1397/11/29
مرتضی زارعی تاثیرتعامل ورزش و مکمل کراتین بر حساسیت انسولینی رت های نر چاق شده با غذای پر چرب کارشناسی ارشد 1399/08/30
طیبه شیراوند تاثیر همزمان ورزش شنا و مصرف گیاه خرفه بر حافظه و یادگیری رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین و نیکوتین آمید کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/18
امیرعباس عظیمی تاثیر ترکیب گیاه خرفه و ورزش( استقامتی و مقاومتی) بر حساسیت انسولینی رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
وحید فاضلیان تاثیر مکمل کراتین و ورزش بر شبکه مویرگی و قطر تار های عضلات اسکلتی نمونه کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
فاطمه قاسمی تاثیر همزمان ورزش شنا و مصرف گیاه خرفه _ اسفرزه بر حافظه و یادگیری رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین ونیکوتین آمید کارشناسی ارشد 1398/08/05
زهرا مرادی خلیق تاثیر ترکیب گیاهی سنتی اسفرزه و ورزش شنا بر حافظه و یادگیری رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین و نیکوتین آمید کارشناسی ارشد 1399/08/11
سارا رجبی تاثیر گیاه سنتی اسفرزه و ورزش بر حساسیت انسولینی موش های دیابتی شده با استرپتوزوسین کارشناسی ارشد 1397/11/30
نگین عاملی تاثیرترکیبی دوگیاه سنتی خرفه - اسفرزه با ورزش بر حساسیت انسولینی رتهای نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین کارشناسی ارشد 1397/11/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 1510660 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
راهبردهای تغذیهای در ورزش 1510697 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
فعالیت بدنی و تندرستی 1510576 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
کارورزی ورزش های گروهی 1510597 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1401/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی(فیزیولوژی ورزشی) 1510374 2 01 نامشخص 1400/10/26 (08:30 - 10:00) ترم اول 1400
بیوشیمی ورزشی پیشرفته 1510655 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
روشهای آماری در فیزیولوژی ورزشی 1510691 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:00) ترم اول 1400
سمینار پژوهشی-تمرین ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510380 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
فیزیولوژی ورزش 1510653 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته 1510662 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510382 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
بدنسازی ویژه رشته های ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510389 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت(فیزیولوژی کاربردی) 1510381 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
تغذیه ورزشی و کنترل وزن 1510582 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
سنجش و اندازه گیری درعلوم ورزشی 1510577 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی محض) 1510359 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
کارورزی ورزش های انفرادی 1510596 2 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1399
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510377 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی(فیزیولوژی ورزشی) 1510374 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
ایمنی و بهداشت فردی در ورزش 1510572 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3