اعضای هیات علمی

هادی رستمی

هادی رستمی

هادی رستمی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
قوانین کیفری متروک: علّت ها و راهکارها کارشناسی ارشد دانلود 1400/04/16
فساد اداری در افغانستان؛ علل ارتکاب و پیشگیری از آن کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/30
تأثیر میزان اختلال روانی بر خشونت های خیابانی(با مطالعه موردی شهرستان همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
تأثیر میزان اختلال روانی بر خشونت های خیابانی ( با مطالعه موردی شهرستان همدان ) کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
مهدی احمدی تحلیل ترک فعل به عنوان عنصر مادی جنایات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
لیلا یاری تأثیر طراحی محیطی (CPTED) بر وقوع بزهکاری (با مطالعه موردی شهر همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
لاله اسدی حمایت گرایی قانونی و جلوه های آن در تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/18
عادل اسماعیلی دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و مذاهب خمسه کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
مائده باقری مقدم تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر نظریۀ مجازات کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
راضیه تاجیک جلالی بررسی جرم انگاری ارتداد در پرتو اصول محدودکننده آزادی کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/09
میلاد جعفری جوزانی اکراه در جنایت با رویکردی به قانون مجازات اسلامی ایران و فقه اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/09
مینا خالقی تخفیف مجازات بر پایه نظام درجه بندی مجازات ها کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
محمد دهقانی تفتیش ،بازرسی و تقابل آن با حریم خصوصی شهروندان کارشناسی ارشد دانلود 1398/02/23
محمدیاسر رحمانی دام گستری قضایی و چالش های آن به عنوان یک دفاع در حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/04
مصطفی رحیمی زالوابی تقابل نظام وحدت قاضی با اصول راهبردی و دادرسی منصفانه (با مطالعه موردی دادگاه بخش) کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/20
مهسا شریفی تیپ شناسی قربانیان خشونت جنسی و عوامل جرم زای مرتبط با آن کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
ایوب علی جانی آثار واخواهی در فرآیند کیفری کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
مریم غفرانی تحلیل اجرای علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی کیفری کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
اسماعیل فریدونی نیا بزه دیدگی و بزه کاری کودکان کار و راه های پیشگیری از آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
امیر قاسمی علی ابادی رویکرد عوام گرایی کیفری به مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/25
محمد کرمی مبانی نظری توجیه پرداخت دیه از بیت المال با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392 کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/16
فاطمه متقی مبانی نظری نافرمانی مدنی از قوانین کیفری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
الهه مرادی دالوند زندان زدایی و چالش های فراروی آن با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
نسیبه مرغوب توجیه کیفر از منظر نظریه تعلیم اخلاقی کارشناسی ارشد 1394/11/25
زهرا نیک نهاد تأثیر بیماری روانی بر عدم تحمل کیفر (مطالعة موردی پزشکی قانونی همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/29
سروش ولایتی سیاست جنایی حاکم بر دادگاه انقلاب (امنیت گرا یا عدالت محور) کارشناسی ارشد دانلود 1399/03/12
احسان ولی پوری گودرزی تقابل فایده گرایی و وظیفه گرایی در توجیه کیفر اعدام کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آئین دادرسی کیفری 1 1215041 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/01 (10:30 - 12:30)
آئین دادرسی کیفری 1 1215041 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/01 (10:30 - 12:30)
حقوق جزای اختصاصی 1 1215141 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/28 (10:30 - 12:30)
حقوق جزای اختصاصی 1-جرایم علیه اموال و مالکیت 1215227 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30)
حقوق جزای اختصاصی 1-جرایم علیه اموال و مالکیت 1215227 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30)
حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اموال 1221067 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30)
آئین دادرسی کیفری 2 1215042 1 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/05 (12:00 - 14:00)
آئین دادرسی کیفری 2 1215042 1 02 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/05 (12:00 - 14:00)
حقوق جزای اختصاصی 2 1215048 2 02 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/02 (08:00 - 10:00)
حقوق جزای عمومی 3 1215016 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00)
فلسفه حقوق 1215109 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/29 (10:00 - 12:00)
آئین دادرسی کیفری 1 1215041 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/22 (16:00 - 18:00)
آئین دادرسی کیفری 1 1215041 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (16:00 - 18:00)
حقوق جزای اختصاصی 1 1215141 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/19 (08:30 - 10:30)
حقوق جزای اختصاصی 1-جرایم علیه اموال و مالکیت 1215227 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30)
حقوق جزای اختصاصی 1-جرایم علیه اموال و مالکیت 1215227 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30)
حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اموال 1221067 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30)
آئین دادرسی کیفری 2 1215042 1 02 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00)
آئین دادرسی کیفری 2 1215042 1 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00)
پزشکی قانونی 1215229 1 01 هفته های فرد دو شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3