اعضای هیات علمی

مرتضی یاوری

مرتضی یاوری

مرتضی یاوری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر جمع آوری شده از گاوداری های سنتی شهرستان بهار در سال 1400 کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/30
جستجوی مولکولی حضور ژن های pgaC، csgD و airR دخیل در تشکیل بیوفیلم در اشریشیا کلی‎های جدا شده از شیر گاو‎های مبتلا به ورم پستان در شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/02
بررسی حضور ژن های حدتaerA ،ahyB و lip در آئروموناس هیدروفیلاهای جدا شده از کپور ماهیان مشکوک به سپتی سمی هموراژیک در استخر های پرورش ماهی گرم آبی استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/24
اثرات بلانکیت بر سیستم تولید مثلی رت های نر کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/23
جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر جمع آوری شده از گاوداری های سنتی شهرستان فامنین در سال 1400 کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/23
جستجوی مولکولی اینتگرون های کلاس I، II و III در جدایه های اشریشیا کلی بدست آمده از نمونه های شیر ورم پستان بالینی گاو در شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/25
سعید احمدلو بررسی حضور ژنهای عامل حدت (fimC، iutA، hlyA و cvaA/B) در اشریشیا کلی های جدا شده ازگاوهای مبتلا به ورم پستان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
ساناز بخشی جستجوی مولکولی مایکوپلاسما در نمونه های شیر گله های بز در شهرستان بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
سحر حاتمی بررسی میزان آلوگی اجرام پیروپلاسمایی ( بابزیا و تیلریا) در تک سمی های روستایی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/03
فرشید حقانی ستجوی مولکولی مایکوپلاسما در نمونه های شیر گله های گوسفند در شهرستان دورود استان لرستان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
حبیب الله حلاجی جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر گله های گوسفند در شهرستان دورود کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
بهزاد رادمهر بررسی حضور تعدادی از ژن های حدت ( stx1، stx2، iss و sitA sitA,stx1,stx2 ,iss) در اشریشیا کلی های جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/28
فریبا رستمی جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر مخزن گاوداری های صنعتی استان همدان با استفاده از آزمون زنجیره ای پلیمراز کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
ابوذر زارع پورچوکامی جستجوی مولکولی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی (ژن های blaTEM، qnrA و aadA) بر علیه بتالاکتام ها، انروفلوکساسین و استرپتومایسین در سویه های اشریشیا‏کلی جدا شده از نمونه‏های ورم پستان بالینی گاو کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/16
پوریا صارمی شهاب اثرمکمل سلنیوم و کروم بر قابلیت نگهداری منی (دو حالت سرد و منجمد) و باروری در قوچ های مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
جواد طلوعی گیلانی جداسازی وشناساییآئروموناس هیدروفیلادرکپورماهیان مشکوک به سپتی سمی هموراژیک دراستخرهای پرورش ماهی گرم آبی استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
الهه قیطاس رنجبر جداسازی کلی فرم ها از نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395 کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/31
مهدی ماکنانی جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر گله های بز در شهرستان بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
مریم محمودی پور بررسی وضعیت الودگی بابزیوز گوسفندی در کشتارگاه همدان با روش مرفولوزیک و مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/07
امیرحسین مهران فروز اثر مکمل سلنیوم و کروم بر خصوصیات منی، متابولیسم گلوکز و برخی فراسنجه های خونی در قوچ های نژاد مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
مهدی نوری کلورزی بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در آئروموناس هیدروفیلا های جدا شده از کپور ماهیان مشکوک به سپتی سمی هموراژیک در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 80 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول کالبدگشائی و نمونه برداری 1410006 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1401/10/19 (14:00 - 16:00)
اصول کالبدگشائی و نمونه برداری 1410006 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/19 (14:00 - 16:00)
اصول کالبدگشائی و نمونه برداری 1410006 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/19 (14:00 - 16:00)
اصول و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 1412071 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1401/10/22 (08:30 - 10:30)
اصول و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 1412071 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1401/10/22 (08:30 - 10:30)
درمانگاه مامائی 1 1410024 1 03 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
درمانگاه مامائی 1 1410024 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
درمانگاه مامائی 1 1410024 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
فارماکولوژی 1413066 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/22 (10:30 - 12:30)
اصول پرورش گوسفند 1410003 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00)
اصول پرورش گوسفند 1410003 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00)
اصول تلقیح مصنوعی دام 1410005 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
اصول تلقیح مصنوعی دام 1410005 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
تکنیکهای تولید مثل دام 1413118 1 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
تکنیکهای تولید مثل دام 1413118 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
داروشناسی- فارماکولوژی 1410017 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1401/04/02 (08:00 - 10:00)
عملیات کالبدگشائی 1 1410027 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
عملیات کالبدگشائی 1 1410027 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
عملیات کالبدگشائی 1 1410027 1 03 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
مامائی دامپزشکی 1410035 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 80 نتیجه
از 4