اعضای هیات علمی

محمد بابائی

محمد بابائی

محمد بابائی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 41 - 60 از 60 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت آزمایشگاه 1413248 1 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه 1413071 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/23 (08:30 - 09:30) ترم اول 1398
اصول تکنیکهای تهیه نمونه های تشریحی 1413242 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اصول تکنیکهای تهیه نمونه های تشریحی 1413242 1 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
پرورش ونگهداری حیوانات آزمایشگاهی 1413230 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
پرورش ونگهداری حیوانات آزمایشگاهی 1413230 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کالبدشناسی 2 1412069 2 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کالبدشناسی 2 1412069 2 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کالبد شناسی 1413018 3 02 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کالبد شناسی 1413018 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کالبدشناسی دام 1410034 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
کالبدشناسی دام 1410034 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
کارآموزی در روستا 1410071 4 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 16:00) 1398/06/06 (08:00 - 10:00) 3973
تشریح نشخوارکنندگان ، طیوروآبزیان 1412035 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تشریح نشخوارکنندگان ، طیوروآبزیان 1412035 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
حیوانات آزمایشگاهی 1413056 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
حیوانات آزمایشگاهی 1413056 3 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کالبدشناسی 1 1412068 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
کالبدشناسی 1 1412068 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مدیریت آزمایشگاه 1413248 1 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 41 - 60 از 60 نتیجه
از 3