اعضای هیات علمی

« بازگشت

اصول نگهداری مواد غذایی

نام درس اصول نگهداری مواد غذایی
کد درس 1412040
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز