اعضای هیات علمی

« بازگشت

حقوق جزای اختصاصی 1-جرایم علیه اموال و مالکیت

نام درس حقوق جزای اختصاصی 1-جرایم علیه اموال و مالکیت
کد درس 1215227
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز