اعضای هیات علمی

« بازگشت

تئوریهای مدیریت و سازمان در جهان امروز(مدیریت آموزشی)

نام درس تئوریهای مدیریت و سازمان در جهان امروز(مدیریت آموزشی)
کد درس 1219198
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز