اعضای هیات علمی

« بازگشت

آموزش در سازمان ها(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

نام درس آموزش در سازمان ها(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
کد درس 1219328
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز