اعضای هیات علمی

« بازگشت

پروکاریوتهای بیماریزا در گیاهان

نام درس پروکاریوتهای بیماریزا در گیاهان
کد درس 2220054
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز