اعضای هیات علمی

« بازگشت

زمین ساخت صفحه ای و تکامل زمانی 0 مکانی سامانه های معدنی

نام درس زمین ساخت صفحه ای و تکامل زمانی 0 مکانی سامانه های معدنی
کد درس 2015577
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز