اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش های آماری پیشرفته در علوم رفتاری

نام درس روش های آماری پیشرفته در علوم رفتاری
کد درس 1219240
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز