اعضای هیات علمی

« بازگشت

آمار کاربردی در مدیریت آموزش – توصیفی (مدیریت آموزشی با رویکردآموزش سازمانی

نام درس آمار کاربردی در مدیریت آموزش – توصیفی (مدیریت آموزشی با رویکردآموزش سازمانی
کد درس 1219435
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز