اعضای هیات علمی

« بازگشت

تحلیل های پیشرفته آماری در پژوهش های مدیریت آموزشی

نام درس تحلیل های پیشرفته آماری در پژوهش های مدیریت آموزشی
کد درس 1219488
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز