آزمایشگاه مرکزی- کشت سلول


گروه آموزشی: گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی- کشت سلول
نام سرپرست: دکتر محمدرضا پژوهی الموتی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: سکینه اعظمی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: