بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه و زادروز حکیم اسماعیل جرجانی

دانشگاه لرستان انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران با مشارکت شبکه آزمایشگاههای علمی ایران ( شاعا ) به میزبانی و همکاری دانشگاه لرستان برگزار می کند :

بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه و زادروز حکیم اسماعیل جرجانی سه شنبه ۳۰ فروردین -۱۴۰۱ دانشگاه لرستان

دریافت برنامه بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه