سمینارها و پایان نامه ها

چهارشنبه 22 آذر ماه 1402 ساعت 11

پایان نامه کارشناسی ارشد سپیده علیزاده

سه شنبه 25 مهر ۱۴۰۲ ساعت 8:30

پایان نامه کارشناسی ارشد سارا حیدری

سه شنبه 25 مهر ۱۴۰۲ ساعت 10

پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه نصیری

یکشنبه 23 مهر 1402 ساعت 9

پایان نامه کارشناسی ارشد مهدیه زیدی

یکشنبه 23 مهر 1402 ساعت 15

پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه صارمی

یکشنبه 23 مهر 1402 ساعت 11

پایان نامه کارشناسی ارشد سارا سنگین آبادی

سه شنبه 25 مهر 1402 ساعت ۱۵:۳۰

پایان نامه کارشناسی ارشد محسن کاظمی

چهارشنبه 26 مهر ۱۴۰۲ ساعت 14

پایان نامه کارشناسی ارشد کوثر شجاعی اصل

چهارشنبه 19 شهریور 1402 ساعت 10

پایان نامه دکتری مولود عبدالهی مقدم

سه شنبه 4 مهر 1402 ساعت 10

پایان نامه کارشناسی ارشد حسین علی زاده

چهارشنبه 5 مهر 1402 ساعت 9

پایان نامه کارشناسی ارشد مصطفی نوروزی گلدره

— 20 آیتم به ازای صفحه
نمایش ۲۱ - ۴۰ از ۱۲۷ نتیجه