شیوه نامه برگزاری آزمونهای پایان ترم 992 دانشگاه بوعلی سینا با هدف مستندسازی و همچنین امکان بررسی و پاسخگویی،آزمونهای پایان ترم تنها در بستر سامانه های درس افزار و فرادید برگزار ...

چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

پیام های آموزش الکترونیکی