با توجه به مصوبه جدید هیات رئیسه دانشگاه در خصوص نحوه آموزش در نیم سال ۴۰۰۲ برخی نکات مهم به شرح زیر به استحضار می رسد:

شنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۰

پیام های آموزش الکترونیکی