سمینارها و پایان نامه ها

1403/2/22 ساعت 13

رساله دکتری سامان جعفری - مهندسی مکانیک

1402/11/17 - 15.00

رساله دکتری محمد سجاد خدایاری - مهندسی مکانیک

۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۱۰:۳۰

رساله دکتری آوا خواجه ئیان - مهندسی مکانیک

1402/11/09 ساعت 8

پایان نامه کارشناسی ارشد مجید ذالنوری - رشته مهندسی مکانیک

۱۴۰۲/۱۰/۲۰

سمینار رشته مهندسی مکانیک مهدی زهریان

1402/10/10

سمینار مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی شاهین زهرایی امید

1402/7/8 ساعت 17:30

پایان نامه کارشناسی ارشد محمد سروی - رشته مکانیک

1402/03/28 و 17:30

پایان نامه کارشناسی ارشد میلاد فراهانی علوی - رشته مکانیک

شنبه 1401/12/20 ساعت 16:00

پایان نامه کارشناسی ارشد رضا قاسمی - رشته مکانیک

15 اسفند ماه 1401 ساعت 11

رساله دکتری مسعود نجفی - رشته مکانیک

14/12/1401

پایان نامه کارشناسی ارشد رحمان مقصودی - رشته مکانیک

نهم اسفند ماه1401 ساعت دو

پایان نامه کارشناسی ارشد ابراهیم جباری - رشته مکانیک

هفتم اسفند ساعت یازده

پایان نامه کارشناسی ارشد رضاویسکرمی - رشته مکانیک

چهارشنبه-3 اسفند1401

رساله دکتری سمانه پورالعجل - رشته مکانیک

— 20 آیتم به ازای صفحه
نمایش ۱ - ۲۰ از ۷۶ نتیجه