طرح تاپ

اسناد
عنوان توضیح دانلود
بند ح تبصره 9قانون بودجه سال 99کل کشور ،در خصوص عدم امکان مانده اعتبارات پژوهشی سال 99 به سال بعد دانلود (689.6k)
فرآیند اجرایی دانشجو تاپ دانلود (90.3k)
فرآیند اجرایی استاد تاپ ( فرصت مطالعاتی) دانلود (82.7k)
فرآیند اجرایی استاد تاپ ( طرح پسا دکتری) دانلود (85.7k)
شیوه نامه سنجش صلاحیت سرباز تاپ و دانشجو تاپ دانلود (278.3k)